Amigo é coisa pra se

Amigo é coisa pra se guardar no peito.