Dê asas ao estresse e

Dê asas ao estresse e deixe-o voar para longe.