O sorriso atrai todas as

O sorriso atrai todas as energias positivas do planeta.